Behind

The We

ประสบการณ์จากการสร้างแบรนด์บุคคล สินค้าและองค์กร
ExtraSunday นำเอาองค์ความรู้ เรื่องแบรนด์ การตลาด 
การขาย และ การสร้างทีม มาพัฒนารูปแบบการทำงาน
ในแบบ ให้บริการให้คำปรึกษา และงานผลิตต่างๆ เพื่อสื่อสาร
และส่งเสริมธุรกิจ ให้เติบโต และมีมูลค่าสูงขึ้น

Philosophy

EXSD TEAM

ประสบการณ์จากการสร้างแบรนด์บุคคล สินค้าและองค์กร
ExtraSunday นำเอาองค์ความรู้ เรื่องแบรนด์ การตลาด 
การขาย และ การสร้างทีม มาพัฒนารูปแบบการทำงาน
ในแบบ ให้บริการให้คำปรึกษา และงานผลิตต่างๆ เพื่อสื่อสาร
และส่งเสริมธุรกิจ ให้เติบโต และมีมูลค่าสูงขึ้น

Brand start from inside of aspiration

Chat Pukahuta
Managing Director

ธุรกิจเติบโต

ด้วยแบรนด์

We are complete
Solution for you
company.

แนวคิดแห่งการสร้างแบรนด์ การทำการตลาดและการขาย
ทำให้การทำงานของเราช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้จริง

Explore

ลูกค้าของเรา

beauty

retail

supplement

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์
และการตลาดดิจิตอล